Contact

Tay Zonday - Chocolate Rain (Original Song).vi Lyrics & Subtitles

For performance reason maximum 100 search results will be shown. So you should type search queries like singer name AND song name or full song name. E.g. Shakira Addicted or full song name like Can't Remember to Forget. Alternatively you can DROP MEDIA FILE HERE TO SEARCH SUBTITLE AUTOMATICALLY (modern browsers only)

Singer: Tay Zonday | Song: Chocolate Rain (Original Song).vi

Tay Zonday - Chocolate Rain (Original Song).vi Subtitle (.SRT)

0
00:00:09,934 --> 00:00:12,643
Cơn mưa sô cô la

1
00:00:12,693 --> 00:00:15,614
Một số ở lại khô và nhữn**** n****ười
khác cảm thấy đau đớn

2
00:00:15,664 --> 00:00:17,623
cơn mưa sô cô la

3
00:00:18,757 --> 00:00:21,116
Một em bé sinh ra sẽ chết
trước khi tội lỗi

4
00:00:21,182 --> 00:00:22,641
Cơn mưa sô cô la

5
00:00:23,401 --> 00:00:26,320
Các sách ****iáo khoa nói rằn**** nó
khôn**** thể ở đây một lần nữa

6
00:00:26,330 --> 00:00:27,989
Cơn mưa sô cô la

7
00:00:29,091 --> 00:00:31,650
Các nhà tù làm cho bạn
tự hỏi‚ nơi nó đã đi

8
00:00:31,654 --> 00:00:33,073
Cơn mưa sô cô la

9
00:00:34,669 --> 00:00:37,276
Xây dựn**** một cái lều và
nói thế ****iới là khô

10
00:00:37,326 --> 00:00:38,845
Cơn mưa sô cô la

11
00:00:39,571 --> 00:00:42,692
Phón**** máy ảnh ra và nhìn thấy ánh sán****

12
00:00:42,742 --> 00:00:43,941
Cơn mưa sô cô la

13
00:00:44,993 --> 00:00:48,012
Dự báo sẽ rơi xuốn**** n****ày hôm qua

14
00:00:48,020 --> 00:00:49,779
Cơn mưa sô cô la

15
00:00:50,531 --> 00:00:52,930
Chỉ có tron**** quá khứ
là nhữn**** ****ì họ nói

16
00:00:52,936 --> 00:00:53,975
Cơn mưa sô cô la

17
00:00:55,615 --> 00:00:58,174
Thoát khỏi tỷ lệ bảo hiểm
khu phố của bạn

18
00:00:58,200 --> 00:01:00,199
Cơn mưa sô cô la

19
00:01:01,177 --> 00:01:03,816
Làm cho chún**** ta hạnh phúc
Livin tron**** một cửa

20
00:01:04,006 --> 00:01:05,125
Cơn mưa sô cô la

21
00:01:06,573 --> 00:01:09,192
Làm tôi băn**** qua đườn**** n****ày khác

22
00:01:09,418 --> 00:01:10,897
Cơn mưa sô cô la

23
00:01:11,965 --> 00:01:14,624
Made bạn quay đầu của
bạn theo cách khác

24
00:01:14,680 --> 00:01:15,879
Cơn mưa sô cô la

25
00:01:17,227 --> 00:01:19,226
Lịch sử một cách nhanh chón****
đâm qua tĩnh mạch của bạn

26
00:01:19,522 --> 00:01:20,761
Cơn mưa sô cô la

27
00:01:22,245 --> 00:01:24,244
Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại

28
00:01:25,078 --> 00:01:26,357
Cơn mưa sô cô la

29
00:01:27,605 --> 00:01:29,544
Lịch sử một cách nhanh chón****
đâm qua tĩnh mạch của bạn

30
00:01:30,298 --> 00:01:31,557
Cơn mưa sô cô la

31
00:01:32,405 --> 00:01:34,404
Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại

32
00:01:35,166 --> 00:01:36,405
Cơn mưa sô cô la

33
00:01:37,395 --> 00:01:39,394
Hiếm khi được đề cập trên
các đài phát thanh

34
00:01:40,162 --> 00:01:41,361
Cơn mưa sô cô la

35
00:01:42,273 --> 00:01:44,272
Đó là nỗi sợ các nhà lãnh đạo
của bạn khôn**** thể kiểm soát

36
00:01:44,830 --> 00:01:46,069
Cơn mưa sô cô la

Tay Zonday - Chocolate Rain (Original Song).vi Synchronized Advanced Lyrics (.LRC)

[00:09.93]Cơn mưa sô cô la
[00:12.64]
[00:12.69]Một số ở lại khô và nhữn**** n****ười khác cảm thấy đau đớn
[00:15.61]
[00:15.66]cơn mưa sô cô la
[00:17.62]
[00:18.76]Một em bé sinh ra sẽ chết trước khi tội lỗi
[00:21.12]
[00:21.18]Cơn mưa sô cô la
[00:22.64]
[00:23.40]Các sách ****iáo khoa nói rằn**** nó khôn**** thể ở đây một lần nữa
[00:26.32]
[00:26.33]Cơn mưa sô cô la
[00:27.99]
[00:29.09]Các nhà tù làm cho bạn tự hỏi‚ nơi nó đã đi
[00:31.65]
[00:31.65]Cơn mưa sô cô la
[00:33.07]
[00:34.67]Xây dựn**** một cái lều và nói thế ****iới là khô
[00:37.28]
[00:37.33]Cơn mưa sô cô la
[00:38.85]
[00:39.57]Phón**** máy ảnh ra và nhìn thấy ánh sán****
[00:42.69]
[00:42.74]Cơn mưa sô cô la
[00:43.94]
[00:44.99]Dự báo sẽ rơi xuốn**** n****ày hôm qua
[00:48.01]
[00:48.02]Cơn mưa sô cô la
[00:49.78]
[00:50.53]Chỉ có tron**** quá khứ là nhữn**** ****ì họ nói
[00:52.93]
[00:52.94]Cơn mưa sô cô la
[00:53.98]
[00:55.62]Thoát khỏi tỷ lệ bảo hiểm khu phố của bạn
[00:58.17]
[00:58.20]Cơn mưa sô cô la
[01:00.20]
[01:01.18]Làm cho chún**** ta hạnh phúc Livin tron**** một cửa
[01:03.82]
[01:04.01]Cơn mưa sô cô la
[01:05.13]
[01:06.57]Làm tôi băn**** qua đườn**** n****ày khác
[01:09.19]
[01:09.42]Cơn mưa sô cô la
[01:10.90]
[01:11.97]Made bạn quay đầu của bạn theo cách khác
[01:14.62]
[01:14.68]Cơn mưa sô cô la
[01:15.88]
[01:17.23]Lịch sử một cách nhanh chón**** đâm qua tĩnh mạch của bạn
[01:19.23]
[01:19.52]Cơn mưa sô cô la
[01:20.76]
[01:22.25]Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại
[01:24.24]
[01:25.08]Cơn mưa sô cô la
[01:26.36]
[01:27.61]Lịch sử một cách nhanh chón**** đâm qua tĩnh mạch của bạn
[01:29.54]
[01:30.30]Cơn mưa sô cô la
[01:31.56]
[01:32.41]Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại
[01:34.40]
[01:35.17]Cơn mưa sô cô la
[01:36.41]
[01:37.40]Hiếm khi được đề cập trên các đài phát thanh
[01:39.39]
[01:40.16]Cơn mưa sô cô la
[01:41.36]
[01:42.27]Đó là nỗi sợ các nhà lãnh đạo của bạn khôn**** thể kiểm soát
[01:44.27]
[01:44.83]Cơn mưa sô cô la
[01:46.07]

Tay Zonday - Chocolate Rain (Original Song).vi Synchronized Simple Lyrics (.LRC)

[00:09.93]Cơn mưa sô cô la
[00:12.69]Một số ở lại khô và nhữn**** n****ười khác cảm thấy đau đớn
[00:15.66]cơn mưa sô cô la
[00:18.76]Một em bé sinh ra sẽ chết trước khi tội lỗi
[00:21.18]Cơn mưa sô cô la
[00:23.40]Các sách ****iáo khoa nói rằn**** nó khôn**** thể ở đây một lần nữa
[00:26.33]Cơn mưa sô cô la
[00:29.09]Các nhà tù làm cho bạn tự hỏi‚ nơi nó đã đi
[00:31.65]Cơn mưa sô cô la
[00:34.67]Xây dựn**** một cái lều và nói thế ****iới là khô
[00:37.33]Cơn mưa sô cô la
[00:39.57]Phón**** máy ảnh ra và nhìn thấy ánh sán****
[00:42.74]Cơn mưa sô cô la
[00:44.99]Dự báo sẽ rơi xuốn**** n****ày hôm qua
[00:48.02]Cơn mưa sô cô la
[00:50.53]Chỉ có tron**** quá khứ là nhữn**** ****ì họ nói
[00:52.94]Cơn mưa sô cô la
[00:55.62]Thoát khỏi tỷ lệ bảo hiểm khu phố của bạn
[00:58.20]Cơn mưa sô cô la
[01:01.18]Làm cho chún**** ta hạnh phúc Livin tron**** một cửa
[01:04.01]Cơn mưa sô cô la
[01:06.57]Làm tôi băn**** qua đườn**** n****ày khác
[01:09.42]Cơn mưa sô cô la
[01:11.97]Made bạn quay đầu của bạn theo cách khác
[01:14.68]Cơn mưa sô cô la
[01:17.23]Lịch sử một cách nhanh chón**** đâm qua tĩnh mạch của bạn
[01:19.52]Cơn mưa sô cô la
[01:22.25]Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại
[01:25.08]Cơn mưa sô cô la
[01:27.61]Lịch sử một cách nhanh chón**** đâm qua tĩnh mạch của bạn
[01:30.30]Cơn mưa sô cô la
[01:32.41]Sử dụn****‚ bạn sẽ ****iảm xuốn**** trở lại
[01:35.17]Cơn mưa sô cô la
[01:37.40]Hiếm khi được đề cập trên các đài phát thanh
[01:40.16]Cơn mưa sô cô la
[01:42.27]Đó là nỗi sợ các nhà lãnh đạo của bạn khôn**** thể kiểm soát
[01:44.83]Cơn mưa sô cô la

Note: Some bad words might be displayed like ***** in above subtitles and lyrics because of Google adsesne restriction. You can use download buttons to get original subtitle and lyric files.
ENABLE javascript in your browser!

Tay Zonday - Chocolate Rain (Original Song).vi Lyrics & Subtitles

Tay-Zonday-Chocolate-Rain-(Original-Song).vi.srt Subtitle (.SRT)

Tay-Zonday-Chocolate-Rain-(Original-Song).vi.lrc Lyrics (.LRC) (ADVANCED)

Tay-Zonday-Chocolate-Rain-(Original-Song).vi.lrc Lyrics (.LRC) (Simple)

DOWNLOADING SUBTITLES MEANS THAT YOU PROMISE AND AGREE THAT YOU WILL USE THE SUBTITLES ONLY FOR YOUR OWN PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE AND THAT YOU WILL NOT REDISTRIBUTE OR UPLOAD THEM ON THE INTERNET WITHOUT PERMISION. THANK YOU.

You can use the Kripto Video Protector & Media Player to watch music videos with subtitles, listen audio music files with Synchronized Lyrics (.LRC) or with Subtitle (.SRT) file. You can also download subtitles for your movies or TV series automatically with the application.

New Subtitles

Watch on YouTube: Tay Zonday Chocolate Rain (Original Song).vi (sorted by view count)
Watch on YouTube: Tay Zonday Chocolate Rain (Original Song).vi (sorted by relevance)
Note:Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.

Warning!

Subtitle may need a correction, you can send a correction to info [@] rentanadviser.com, or you can create your own subtitle by using the Subtitle Maker for Music videos (free) application.


You may need below programs to create subtitle for music videos and audio music files and listen music videos and audio music files with subtitle or lyrics (.LRC) file.

 1. Download video and music files with subtitles from YouTube and other websites for free with YouTube Video downloader.
 2. You can create subtitles (.SRT) and synchronized lyrics file (.LRC) for music videos and audio music files for free with Subtitle Maker
 3. You can convert music videos to audio MP3 (or any other audio formats) with Audio converter, Video to mp3 converter.
 4. You can watch music videos with subtitle or listen audio music files with synchronized lyrics file with Kripto Video Protector & Media Player.
 5. You can synchronize subtitles and lyrics (.LRC) with video or audio file with Subtitle Synchronizer.
 6. Download subtitles for your movies or TV series automatically by movie name or movie hash code or episode number. Subtitle Downloader.
 7. Watch movies as dubbed in your native language by using Text to speech to speak aloud subtitle of the video. This feature is very helpful for people with vision, slow reading or similar problems. Text to speech movie dubber.

Download Kripto Video Protector & Media Player and place subtitle (*.srt) files in the same directory of video file. In this way, subtitles will be automatically detected by the player like image shown below.

 • watch music videos with subtitle

  watch music videos with subtitle
 • listen audio music files with subtitle or lyrics

  listen audio music files with subtitle or lyrics