Progress: 1 / 4813 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    replenish       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ người làm di chúc, người làm chúc thư, người để di chúc lại

* danh từ thầy thuốc khoa sản, bác sĩ khoa sản

* ngoại động từ lại làm đầy, cung cấp thêm, bổ sung to replenish a lamp lại đổ đầy dầu vào đèn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):