Progress: 1 / 4813 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    maharaja       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ hoàng tử (ấn Độ)

* danh từ số nhiều, (thường) dùng như số ít siêu hình học lý thuyết suông; lời nói trừu tượng

* tính từ có hiệu lực, có giá trị (pháp lý)
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):