Progress: 1 / 4813 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    postgraduate       Flash Player requiredGet Flash Player

* động từ, (thường) động tính từ quá khứ quấn lại

* tính từ sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học danh từ' nghiên cứu sinh (người đang học sau đại học)

* tính từ ngấm, ngấm ngầm; ẩn tàng an implicit threat mối đe doạ ngầm hoàn toàn tuyệt đối implicit obedience sự tuân lệnh tuyệt đối (toán học) ẩn implicit function hàm ẩn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):