Progress: 1 / 7245 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    agile       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ thành luỹ, thành quách, thành trì chỗ ẩn tránh cuối cùng, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan), thành luỹ cuối cùng

* tính từ hào phóng, rộng rãi

* tính từ nhanh nhẹn, nhanh nhẩu, lẹ làng, lanh lợi
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):