Progress: 1 / 7245 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    bacchanalian       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ sự đồng lòng, sự đồng tâm, sự nhất trí consensus of opinion sự nhất trí ý kiến (sinh vật học) sự liên ứng

* đủ, thoả mãn

* danh từ (số nhiều) buổi tế thần rượu Bắc-cút cuộc chè chén say sưa tính từ (thuộc) ngày tế thần rượu Bắc-cút chè chén say sưa danh từ người say rượu
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):