Progress: 1 / 7245 (0.01%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    paternity       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ tình trạng sắp xảy ra điều sắp xảy ra, điều nhất định sẽ đến

* danh từ tư cách làm cha, địa vị làm cha; quan hệ cha con gốc bề đằng cha (nghĩa bóng) nguồn; nguồn tác giả

* danh từ vải bông thô văn sáo; lời nói khoa trương rỗng tuếch tính từ bằng vải bông thô (nghĩa bóng) sáo, rỗng, khoa trương (nghĩa bóng) không có giá trị tồi tàn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):