Progress: 1 / 6363 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    psychologist       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ nhà tâm lý học

* tính từ (thuộc) cơ quan, có tính chất là cơ quan (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) với mục đích gây tiếng hơn là để bán hằng ngày (quảng cáo) (tôn giáo) (thuộc) tổ chức, (thuộc) hội (từ thiện...)

* tính từ kiêu ngạo, kiêu căng; ngạo mạn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):