Progress: 1 / 6363 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    card       Flash Player requiredGet Flash Player

* hạch, hạt nhân n. of a set hạch của một tập hợp infinitesimal n. hạch vi phân

* tính từ tác động mạnh mẽ, quyết liệt to take drastic measures dùng những biện pháp quyết liệt (y học) xổ mạnh, tẩy mạnh

* (máy tính) tấm bìa, phiếu tính có lỗ; bảng; (lý thuyết trò chơi) quân bài correetion c. bảng sửa chữa plain c. (lý thuyết trò chơi) quân bài công khai punched c. bìa đục lỗ test c. phiếu kiểm tra trump c. quana bài thắng
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):