Progress: 1 / 5069 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    nebulous       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ (y học) sự tẩy nhẹ (văn học) sự hồi hộp phấn chấn

* ngoại động từ đày, phát vãng khai trừ, tẩy chay, loại ra ngoài (tổ chức...)

* tính từ âm u, u ám mờ đục (thiên văn học) (thuộc) tinh vân; giống tinh vân
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):