Progress: 1 / 5069 (0.02%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    panacea       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ việc lập lại mối quan hệ hữu nghị; việc nối lại tình hữu nghị (giữa hai nước)

* hợp vào, lẫn vào

* danh từ thuốc bách bệnh
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):