Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    knavery       Flash Player requiredGet Flash Player

* danh từ sự bất lương, tính đểu giả, tính xỏ lá ba que hành động bất lương, hành vi đểu giả trò tinh quái, trò nghịch ác

* tính từ có thể sai lầm; có thể là sai

* danh từ sự xúi giục nổi loạn sự nổi loạn, sự dấy loạn
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):