Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    phenomenon       Flash Player requiredGet Flash Player

* tính từ lờ mờ, mơ hồ, minh bạch, không rõ ràng a dubious light ánh sáng lờ mờ a dubious answer câu trả lời lờ mờ đáng ngờ, không đáng tin cậy; không chắc chắn, còn hồ nghi a dubious transaction việc giao dịch kinh doanh đáng ngờ a dubious friend một người bạn không đáng tin cậy a dubious scheme một kế hoạch không chắc chắn nghi ngờ, ngờ vực; do dự, lưỡng lự

* hiện tượng jump p. (điều khiển học) hiện tượng nhảy

* tính từ hiếu chiến, thích đánh nhau, hay gây gỗ
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):