Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    grandiose       Flash Player requiredGet Flash Player

* tính từ vĩ đại, hùng vĩ, lớn lao, đại quy mô long trọng, phô trương

* tính từ không tự phụ, không kiêu căng, khiêm tốn

* tính từ thích hợp, phù hợp
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):