Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    subliminal       Flash Player requiredGet Flash Player

* tính từ độc hại cho sức khoẻ hôi thối, khó chịu, kinh tởm (mùi)

* tính từ (triết học) (thuộc) tiềm thức dưới ngưỡng (kích thích, cảm giác)

* tính từ chóng phai mờ (ấn tượng...); phù du (thanh danh...) (toán học) vi phân
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):