Progress: 1 / 1243 (0.08%)     Choose Vocabulary: Powered By rentanadviser.com

Word:    parody       Flash Player requiredGet Flash Player

* ở sau, tiếp sau

* danh từ văn nhại, thơ nhại sự nhại ngoại động từ nhại lại to parody an author nhại lại một tác giả to parody a poem nhại lại một bài thơ

* thông lượng, dòng enegy f. năng thông, dòng năng lượng luminous f. quang thông, dòng ánh sáng magnetic f. thông lượng từ vanishing f. thông lượng triệt tiêu
Correct :0 , Wrong :0      Success :0.0% , Failure :0.0%   
Unfamiliar Words(Last 15 Words):